1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usługi sklepu internetowego funkcjonującego w domenie www.wydawnictwo-bbk.pl (zwana dalej: Sklepem), a także wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 2. Sklep zawiera towary w postaci książek, e-booków i audiobooków.
 3. Sprzedawcą jest Mariusz Bartosiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adwokat Mariusz Bartosiak Kancelaria Adwokacka, NIP 521 299 84 60, REGON 142222621, Aleja Solidarności 119/125 lokal 97, 00-897 Warszawa (zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).
 4. Kontakt Kupującego ze Sprzedawcą może nastąpić pisemnie na w/w adres lub e-mail: kontakt@wydawnictwo-bbk.pl, wydawnictwo.bbk@gmail.com.
 5. Kupującym jest osoba, która korzysta ze Sklepu, w tym dokonuje zakupu towarów opisanych w Sklepie.
 6. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i osoba prawna.
 7. Kupujący nie może udostępniać osobom trzecim konta i danych dostępowych. Kupujący odpowiada za wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem jego konta.
 8. Poprzez rejestrację w Sklepie Kupujący:
  • akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (szczegóły gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych znajdują się w osobnym dokumencie na domenie www.wydawnictwo-bbk.pl pt. „polityka prywatności”).
  • wyraża zgodę na komunikację w formie elektronicznej na adres email podany przy rejestracji.
 9. Treści prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert.
 10. W sklepie prezentowane są towary w postaci książek, e-booków i audiobooków. Towar opisany jest poprzez cechy istotne m.in. : nazwę (tytuł), autora, rodzaj oprawy, ilość stron, długość nagrania, numer ISBN, cenę.
 11. Cena towarów nie zawiera kosztów dostawy, które pokrywa Kupujący.
 12. Sprzedawca sprzedaje towar Kupującemu na podstawie zamówienia złożonego w następujący sposób:
  • na podstronie towaru uruchomienie ikony „dodaj do koszyka”.
  • następnie, na podstronie „koszyk” widoczny jest towar, jego ilość i cena. Aby kontynuować zamówienie należy uruchomić ikonę „Przejdź do płatności”.
  • następnie, na podstronie „podsumowanie” należy uzupełnić dane osobowe, wybrać metodę płatności oraz sposób dostawy oraz uruchomić ikonę „kupuję i płacę”.
 13. Płatność dokonywana jest z góry poprzez przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 14. Towar w postaci książek przesyłany jest na adres Kupującego w terminie od 2 do 5 dni roboczych od dnia uznania wpłaconej ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 15. Towar w postaci e-booków i audiobooków przesyłany jest na adres e-mail Kupującego w terminie od 1 do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 16. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu towar bez wad.
 17. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
 18. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży (zakupu towaru) w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 19. Odstąpienie od umowy dokonuje się poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli w tym przedmiocie (wzór formularza poniżej).
 20. W skutek odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy towar w stanie niezmienionym. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru. Do czasu zwrócenia towaru Sprzedawca korzysta z prawa wstrzymania się ze zwrotem zapłaconej ceny. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności.
 21. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do towarów w postaci e-booków i audiobooków.
 22. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie.
 23. Kupujący zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez informację zamieszczoną w domenie www.wydawnictwo-bbk.pl lub poprzez wiadomość email.
 24. Kupujący może wyrazić brak akceptacji dla zmiany Regulaminu poprzez usuniecie konta. W przypadku nieusunięcia konta przyjmuje się, że Kupujący wyraził zgodę dla zmian Regulaminu.
 25. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies oraz włączenie funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej na komputerze lub urządzeniu, za pomocą którego Kupujący korzysta ze Sklepu. Informacja o plikach cookies znajduje się w Polityce prywatności dostępnej w Sklepie.
 26. Korzystanie z sieci Internet wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa, w szczególności w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisję informacji za pomocą sieci, szkodliwego oprogramowania typu malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy, czy łamania haseł.
 27. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z korzystaniem ze Sklepu jest Sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 28. Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 29. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 r.

Załącznik do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: 

Adwokat Mariusz Bartosiak Kancelaria Adwokacka, Aleja Solidarności 119/125 lokal 97. 00-897 Warszawa, adres e-mail: kontakt@wydawnictwo-bbk.pl, wydawnictwo.bbk@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o świadczenie następującej usługi(*):

 ……………………………………………………………………………………………………

 – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Kupującego (-ych) ………………………………………………………………………………………….

– Adres Kupującego (-ych) …………………………………………………………………………………………………………

– Podpis Kupującego (-ych) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………….

– Data ………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.